Beredskapsplan ved ulykker i Oslo Motorbåtforening

VED BRANN          RING 110

VED DRUKNING    RING 110

VED TYVERI         RING 112

VED ULYKKE         RING 113

Hensikten med denne beredskapsplanen er å sikre at eventuelle uhell og katastrofer blir varslet til de rette instanser og at skadeomfang minimeres. Ved alle slike hendelser skal en av følgende kontaktes i tillegg til varsling som beskrevet under. 
 • Daglig leder:         22 73 00 52 /  95 4545 31
 • Havnesjef:            450 35 665 
 • Hussjef:                952 751 99
 • Styreleder:            932 19 191
 • Nestleder:             930 29 010

Brann: 

 • Ved brann skal brannvesenet straks varsles på telefon 110 
 • Forsøk å slokke brannen med tilgjengelig utstyr på stedet. Det er brannslukning apparater i båtlobbyen og på bryggene.
 • Ved brann på kjøkkenet/gasskomfyr, skal CO2-apparatet som står ved døren inn til kjøkkenet benyttes. 
 • Ved brann i båt i havnen, forsøk å fjerne omkringliggende båter så brannen ikke sprer seg, men vær forsiktig p.g.a. eksplosjonsfare i propananlegg samt drivstofftanker ombord. 

Ulykker eller personskade/illebefinnende: 

 • Dersom det skulle skje ulykker med personskade, eller personer skulle få et illebefinnende skal ambulanse kontaktes på telefon 113. 
 • Ved forgiftning, gasser eller væske, skal Giftinformasjon kontaktes umiddelbart for å rådspørres om korrekt behandling på telefon 22 59 13 00. 
 • Førstehjelpsutstyr og båre finnes i båtlobbyen ved kaffemaskinen. 

Drukning: 

 • Ved eventuelle drukningsulykker eller mistanke om slik, ring 110. 
 • Hjerte/lungeredning (maskine finnes i båtlobbyen ved kaffemaskinen) må igangsettes snarest og pågå helt til hjelp ankommer. 

Forurensning: 

 • Ved større utslipp av olje eller drivstoff skal Brannvesenet kontaktes på telefon 110. De har egnede absorpsjonsmidler og eventuelle oljelenser om dette skulle være nødvendig. Foreningen kontaktes i tillegg på 9545 4531