Bestumkilen

 • Mangel på dialog om reguleringsplan Skøyen

  "De forskjellige planforslagene som har vært lansert har ikke hensyntatt eller kommentert OM191 l. Det gjør heller ikke den versjonen som nå ligger til behandling i bystyret. Gitt at det dreier seg om en stor og sammensatt befolkningsgruppe, langt større og eldre enn flere andre interessegrupper som er seriøst behandlet og hensyntatt i planforslaget, er dette overraskende. Foreningen har helt siden de første varslene om ny regulering aktivt forsøkt å oppnå en dialog med planmyndighetene. Dette er delvis gjort i form av egne fremstøt, delvis gjennom samarbeid med de øvrige lokale båtforeningene (fortrinnsvis gjennom paraply-organisasjonen KNBF). OM1911 har ikke på noe tidspunkt fått noen respons på sine henvendelser. Det er for foreningen uklart om skrivene i det hele tatt er lest" - skriver OM sin advokat Peter Vagle fra Glittertind

  Peter Vagle fortsetter: "Vi viser endelig til byutviklingskomiteens befaring den 6. juni 2023, der komiteen 
  • valgte å unnlate å befare sjøfronten der foreningens lokaler befinner seg, og dessuten
  • avviste ethvert forsøkt fra foreningen på å komme til orde
  Kommunens atferd gir et klart signal om at kommunen ikke vil svare på foreningens henvendelser.

  Dette er i strid med grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper, reglene om medvirkning i plan- og bygningsloven. Det er også i strid med bestemmelsene foreslått i kontrollutvalgets sak 53/23,.."

  Les alle brevene og dokumentene vi har sendt til Oslo kommune.

  Oslo Motorbåtforening (OM) varsler rettslig skritt

  Blir forslaget til Områderegulering for Skøyen vedtatt i sin nåværende form varsler Oslo Motorbåtforening (OM) at de vurdere rettslige skritt for å få fastslått at planen er ugyldig. 

   Dette fremgår av et brev fra advokatfirmaet Glittertind til Byrådsavdelingen for byutvikling (31.03.2023). 

   «Forslaget forutsetter en full terminering av all båtrelatert aktivitet i det samme området. Forslaget har store konsekvenser for 7 båtforeninger med i alt ca 8000 direkte berørte medlemmer. Mest dramatisk er planforslaget for OM hvis virksomhet i sin helhet er lokalisert i planområdet», påpeker advokat Peter Vagle.

  I så måte stiller Oslo Motorbåtforening (OM) seg fullt ut bak brevet fra KNBF om Varsel om Søksmål til byrådsavdelingen av 1. mars 2023, der KNBF varsler mulig søksmål. Ettersom OM rammes spesielt hardt av forslaget finner foreningen det nødvendig å varsle slike skritt på selvstendig grunnlag.

  om1911 10

  På tross av de massive konsekvensene det har, er forslaget til områderegulering uten reell dialog med båtforeningene/Oslo Motorbåtforening. Mangelen på dialog innebærer at det faktiske grunnlaget forslaget bygger på er preger av betydelige mangler og direkte feil. 

  «Manglene har et slikt omfang at en eventuell plan vil kunne være ugyldig, jf forvaltningsloven § 17. Den delen av forslaget som dreier seg om Bestumkilen fremstår etter OM sin oppfatning uansett som svært prematur. OM mener derfor at det eneste fornuftige er å ta denne delen av forslaget ut av planen, slik at man kan arbeide videre med dette, og da i dialog med de etablerte interessene i området», skriver advokat Peter Vagle.

  I brevet blir det vist til at da foreningen etablerte seg på området var dette en del av kongsgården på Bygdøy. Området ble overdratt til Oslo kommune på 1950-tallet. Uten at det så langt har latt seg verifisere gjennom skriftlig dokumentasjon, skal Kong Olav ved overdragelsen ha ytret at forutsetningen for denne var at tomten også i fortsettelsen skulle komme «båtfolket til gode».

  Les hele brevet her

  ___________

   

  Båtfolket står samlet om å endre kommunens planer for Bestumkilen

    

  Vurderinger av konsekvensene for fritidsbåtene i Oslo - Arild Vollan & KNBF 23. feb. 2023 

  Alle båtforeninger i Bestumkilen og Frognerkilen jobber i disse tider aktivt med å synliggjøre nødvendigheten av et fortsatt maritimt miljø på Skøyen. Sammen med KNBF er en særdeles aktiv arbeidsgruppe tilstede i media og på møter alle steder hvor planen for Bestumkilen diskuteres.

  Sjekk ut www.bevarbåtlivet.no

  Det er et stort stykke arbeide der nå pågår fra engasjerte båtfolk.

   batensverden2021 1

  batensverden2021 2

  Forskjellige dokumenter kan også ses her: www.om1911.no/reguleringsplaner.

  Se også videoer av paneldebatter fra 2015 og 2017

  En underskriftskampanje er gjennomført i 2021 med 4735,  https://minsak.no/sak/2209.

   

   sjolystmarina muligheter